1. Những thông tin cá nhân Dydaa thu thập

  •  Đối với người dùng: sẽ không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi vào website để xem thông tin.
  • Tập tin Cookie: Dydaa.com chỉ sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn đang vào trang web, tập tin này giúp xác định việc sử dụng và phục vụ bạn tốt hơn.

2. Dydaa.com sử dung các thông tin thu thập được như thế nào

  • Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thì thông tin của bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Dydaa.com  như thư điện tử tin tức, các hoạt động mới qua email…
  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ Dydaa.com và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp.
  • Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

3. Bảo mật

  • Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với Dydaa.com.
  • Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của Dydaa.com và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách riêng tư này.
Menu